Eestin Raskaat Vetohevoset ry / Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eestin Raskaat Vetohevoset ry. josta käytetään epävirallista lyhennettä ER.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on lisätä uhanalaisen eestin raskaan

vetohevosen tunnettavuutta, sekä edistää eestin raskaisiin vetohevosiin liittyvää harrastus- ja

jalostustyötä. Lisäksi yhdistys tukee yleistä hevosharrastusta ja maaseudun kehittymistä, sekä

toimii tarpeen mukaan yhteistyössä muiden hevosyhdistysten ja maaseudun toimijoiden kanssa

Suomessa ja ulkomailla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– Ylläpitää yhdistyksen www -sivuja

– Tarjoaa jäsenilleen neuvontaa

– Järjestää luentoja ja kursseja

– Ylläpitää rodun rinnakkaiskantakirjaa Suomessa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaisen luvan, järjestää

koulutustilaisuuksia, juhla- ja huvitapahtumia, hevosten veto- ja työnäytöksiä, myyjäisiä ja

arpajaisia, sekä hevosten näyttelytoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten

tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia,

lahjoituksia ja testamentteja.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen

tarkoituksen ja säännöt, sekä maksaa voimassa olevan jäsenmaksun. Kannattavaksi jäseneksi

voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja

hän hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, sekä maksaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet

hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä

hyväksyä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi

pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on

yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä, tai sen ulkopuolella

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa, taikka yhdistyksen

säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Kurinpitotoimet

Rangaista voidaan seuraavista syistä:

a) Joka tahallaan rikkoo Eestin Raskaat Vetohevoset ry:n voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä,

päätöksiä tai ohjeita.

b) Joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan Eestin Raskaat Vetohevoset ry:ä tai

sen asettamia elimiä.

c) Joka tahallaan syyllistyy Eestin Raskaat Vetohevoset ry:n etua vahingoittavaan toimintaan.

Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:

– Erottaminen jäsenyydestä

– Määräaikainen erottaminen jäsenyydestä

– Rahasakko

– Julkinen varoitus

– Varoitus

– Huomautus

– Jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus jäsenalennuksiin

Rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa Eestin Raskaat

Vetohevoset ry:n hallitus. Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus.

Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää

niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon

käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus

jäseneltä.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun

suuruudesta päättää vuosikokous.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3

muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan

kaksivuotiskaudeksi 2012 vuosikokouksesta alkaen, muiden hallituksen jäsenten toimikausi on

vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä

vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen on mahdollista kokoustaa etäkokouksena puhelimen, Skypen tai muun

vastaavan järjestelmän avulla, kaikkien hallituksen jäsenten siihen suostuessa. Hallituksen

jäsenillä tulee olla valmius hankkia tarvittava välineistö.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen

vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen

vuosikokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitsetaikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuun ja

toukokuun välisenä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin

päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun

vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella

jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin

määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä

tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannattavilla

jäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse vähintään seitsemän

vuorokautta ennen kokousta.

12§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Kokouksen avaus

– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Hyväksytään kokouksen työjärjestys

– Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

– Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen muut jäsenet

– Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastajana toimiva

tilintarkastusyhteisö

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

– Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan

sisällyttää kokouskutsuun

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään

yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan

tarkoitukseen.