Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) nojalla:

1 §

Soveltamisala: Tätä asetusta sovelletaan Equus -sukuun kuuluvien kavioeläinten tunnistamiseen. Tässä asetuksessa säädetään neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (hevospassista annettu asetus) (EU) 2015/262, jäljempänä hevospassiasetus, koskevista kansallisista menettelyistä. Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettujen eläinlajien alkioihin.Määritelmät:Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) tunnistusasiakirjalla hevospassiasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa;

2) tunnistimella hevospassiasetuksen 2 artiklan n alakohdan mukaista transponderia;

3) rekisteröidyllä hevoseläimellä hevospassiasetuksen 2 artiklan e kohdan mukaista eläintä;

4) muulla kuin rekisteröidyllä hevoseläimellä hevospassiasetuksen 2 artiklan g kohdan mukaista eläintä.

3 §

Ilmoitukset eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekistereihin Eläintenpitäjän ja pitopaikasta vastuussa olevan toimijan on ilmoitettava eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa.

4 §

Tunnistusasiakirjan myöntävä toimielin Hevospassiasetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tunnistusasiakirjan myöntää:

1) rekisteröidylle hevoseläimelle eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 3 §:n mukaisesti hyväksytty kantakirjaa pitävä yhteisö;

2) muulle kuin rekisteröidylle hevoseläimelle Elintarviketurvallisuusvirasto tai Elintarviketurvallisuusviraston nimeämä ja valvoma yhteisö, joka täyttää hevospassiasetuksen 5 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

5 §

Tunnistusasiakirjan hakeminen: Silloin kun eläintenpitäjä hakee eläimelle tunnistusasiakirjaa 4 §:ssä tarkoitetulta toimielimeltä, on hakemus toimitettava toimielimen käsiteltäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen hevospassiasetuksen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa.

6 §

Tunnistimen kiinnittäminen: Eläimeen on tunnistamisen yhteydessä kiinnitettävä tunnistin hevospassiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tunnistin kiinnitetään mainitun artiklan 2 kohdan ensimmäisessä tai toisessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi tunnistin on kiinnitettävä eläimeen hevospassiasetuksen 18 artiklan 5 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Tunnistimeen sisältyvästä eläimen yksilöivästä tunnistuskoodista säädetään eläintunnistusjärjestelmälain 18 §:ssä. Hevospassiasetuksen 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta toimenpiteen suorittamista koskevasta pätevyydestä on säädetty eläinsuojeluasetuksen (396/96) 23 §:n 1 momentin 2 kohdassa.

7 §

Eläimen kuolema, lopetus, teurastus ja katoaminen: Hevospassiasetuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet suorittaa tai valvoo eläintautilain (441/2013) 26 §:n 3 momentissa tarkoitettu viranomainen silloin kun eläin kuolee, lopetetaan tai teurastetaan vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013) luetellun taudin johdosta. Kun eläin teurastetaan elintarvikkeeksi, elintarvikelain (23/2006) 43 §:ssä tarkoitettu lihantarkastuksesta vastuussa oleva valvontaviranomainen suorittaa tai valvoo hevospassiasetuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet. Eläintenpitäjän on toimitettava tunnistusasiakirja 4 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle hevospassiasetuksen 35 artiklan 1 kohdan mukaisessa määräajassa silloin kun eläin kuolee, lopetetaan tai teurastetaan muussa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa taikka kun eläin katoaa.

8 §

Ilmoitukset eläinrekisteriin Eläintenpitäjän on toimitettava tunnistusasiakirja 4 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle eläimen tietojen tallettamiseksi eläintunnistusjärjestelmälain 12 §:ssä tarkoitettuun eläinrekisteriin hevospassiasetuksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa silloin kun toisen EU:n jäsenvaltion toimielin on myöntänyt tunnistusasiakirjan:

1) hevospassiasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun hakemuksen mukaisesti; tai

2) Suomeen pysyvästi saapuneelle eläimelle.

Eläintenpitäjän on huolehdittava eläintä koskevien tietojen pysymisestä ajan tasalla hevospassiasetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Eläimen tietojen muuttuessa on eläintenpitäjän toimitettava tunnistusasiakirja 4 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle tietojen päivittämiseksi tunnistusasiakirjaan ja tallettamiseksi eläinrekisteriin edellä mainitun artiklan 3 kohdan mukaisessa määräajassa.

9 §

Yhteyspiste Elintarviketurvallisuusvirasto on hevospassiasetuksen 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste.

10 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset: Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2017. Edellä 3 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on annettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 silloin kun toimija on aloittanut eläintenpidon ennen mainittua päivämäärää. Tällä asetuksella kumotaan hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009).

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja Anssi Welling