Hevosten tuonti ja vienti, RUOKAVIRASTON ohjeet

Hevoseläinten (hevonen, aasi, muuli) tuonti ja vienti EU-maiden, Norjan ja Sveitsin välillä

Tässä ohjeessa tarkoitetaan viennillä eläinten siirtoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuonnilla eläinten siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen.

1. Hyväksytyt tuonti- ja vientimaat

Hevoseläimiä saadaan viedä Suomesta kaikkiin EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin ja tuoda näistä maista Suomeen.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Hevoseläinten tuonnissa on rajoituksia Romanian suhteen. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Suojapäätöksen mukaan Romaniasta lähetettävät hevoseläimet tulee mm. tutkia ennen lähetystä näivetystaudin varalta. Kaikki Romaniasta lähetettävät hevoseläimet on merkittävä mikrosirulla. Määräpaikkaan on ilmoitettava etukäteen Traces-järjestelmän kautta vähintään 36 tuntia ennen hevoseläinten saapumista. Muut kuin suoraan teurastamolle lähetettävät hevoseläimet on eristettävä määrätilalla virkaeläinlääkärin valvonnassa vähintään 30 päivän ajaksi ja virkaeläinlääkärin tulee ottaa näytteet näivetystaudin varalta. Yksityiskohtaiset ehdot voi lukea suojapäätöksestä.

Asiasta säädetään suojapäätöksessä 2010/346/EY.

2. Terveysvaatimukset ja terveystodistus

2.1. Terveysvaatimukset

Hevoseläimessä ei saa olla kliinisiä sairauteen viittaavia oireita ennen kuljetusta. Virkaeläinlääkärin on lähtötarkastuksen yhteydessä varmistettava perustuen omistajan tai kasvattajan ilmoitukseen, ettei kuljetettava hevoseläin ole ollut yhteydessä tarttuvaan tautiin sairastuneisiin hevosiin viidentoista tarkastusta välittömästi edeltävän vuorokauden aikana.

Hevoseläin ei saa olla vastustettavan eläintaudin hävittämisohjelman yhteydessä teurastettavaksi määrätty.

Hevoseläin ei saa olla peräisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvistä syistä kieltomääräyksiä, eikä se ole ollut kosketuksissa sellaisen tilan hevoseläimiin, johon sovellettiin eläinten terveyteen liittyvistä syistä kieltomääräyksiä

 1. astumatautiin sairastuneeksi epäiltyjen hevoseläinten osalta kuuden kuukauden aikana viimeisestä päivästä, jolloin eläin on ollut tai on mahdollisesti ollut yhteydessä sairaaseen eläimeen. Oriiden osalta kielto on kuitenkin voimassa eläimen kuohintaan asti,

 2. räkätaudin tai hevosen enkefalomyeliitin osalta kuuden kuukauden aikana siitä päivästä, jona näihin tauteihin sairastuneet hevoseläimet on teurastettu,

 3. näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein suoritettuun Cogginsin testiin,

 4. vesikulaarisen stomatiitin osalta kuuden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

 5. rabieksen osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

 6. pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta,

 7. jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu 30 vuorokauden aikana siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta,

Koskien afrikkalaista hevosruttoa, hevoseläin ei saa olla peräisin EU-maan, Norjan tai Sveitsin alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan rajoituksia afrikkalaisen hevosruton vuoksi tai se on peräisin EU-maan, Norjan tai Sveitsin alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan rajoituksia afrikkalaisen hevosruton osalta ja sille on hyväksyttävin tuloksin suoritettu direktiivin 2009/156/EY 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut testit karanteeniasemalla. Lisäksi terveystodistukseen on merkittävä, onko hevonen rokotettu vai rokottamaton afrikkalaisen hevosruton varalta.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1033/2013 4 ja 8 § ja direktiivissä 2009/158/EY

2.2. Tarkastukset lähtömaassa

Hevoseläin on lähettävän maan virkaeläinlääkärin toimesta tarkastettava enintään 48 tuntia ennen lastausta tai viimeistään lastausta edeltävänä viimeisenä työpäivänä. Virkaeläinlääkärin tulee tarkastuksessa varmistaa, että hevoseläimessä ei ole sairauteen viittaavia oireita. Tarkastuksen yhteydessä tulee myös varmistaa, ettei ole syytä, erityisesti omistajan tai kasvattajan ilmoitusten perusteella, olettaa hevoseläimen olleen yhteydessä tarttuvaan tautiin sairastuneisiin hevoseläimiin viidentoista tutkimusta välittömästi edeltävän päivän aikana. Lisäksi on syytä varmistaa, että tunnistusasiakirjaan eli passiin merkitty mikrosirun numero vastaa hevoseläimestä luettavissa olevaa sirunumeroa.

Suomesta lähtevien hevoseläinten tarkastukset tekee se kunnan-/kaupungineläinlääkäri, jonka alueelta eläimet lähtevät. Tarkastuksen perusteella virkaeläinlääkäri antaa lähetykselle terveystodistuksen. Viejän on hyvissä ajoin ennen lähtöpäivää sovittava tarkastavan virkaeläinlääkärin kanssa tarkastuksen tekemisestä, terveystodistuksen laatimisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1024/2013 5 § ja direktiivissä 2009/156/EY

2.3. Hevosille annettava terveystodistus

Rekisteröidyt hevoseläimet:
Rekisteröidylle hevoseläimelle riittää direktiivin 2009/156/EY mukainen (ohjeen kohta 2.1.) terveyttä koskeva vakuutus, joka voi olla lähettävän EU-maan lomakkeelle laadittu tai Traces-mallinen todistus. Terveystodistuksen tai vakuutuksen allekirjoittaa lähtömaan virkaeläinlääkäri joka myös suorittaa vaadittavan terveystarkastuksen. Todistusta ei tarvitse tehdä Traces-järjestelmässä, mutta se on kuitenkin suositeltavaa. Terveyttä koskevassa vakuutuksessa on oltava hevoseläimen passin numero merkittynä. Vakuutuksen tai terveystodistuksen on oltava suomeksi tai ruotsiksi, mutta myös englanninkielinen vakuutus voidaan hyväksyä. Todistuksen tai vakuutuksen tulee seurata hevoseläintä kuljetuksen ajan. Huom. Rekisteröidyille hevoseläimille laaditaan oma erillinen terveystodistus tai vakuutus jokaista kuljetettavaa hevoseläintä kohden erikseen. Rekisteröityjä hevoseläimiä voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin laittaa useampi samalle todistukselle. Jos rekisteröityjä hevoseläimiä lähetetään samanaikaisesti useita samasta lähtöpaikasta samaan määräpaikkaan EU:n alueella ja kyseisillä hevosilla on sama omistaja, voidaan kaikille hevoseläimille tehdä yhteinen terveystodistus. Tällöin todistus tulee tehdä TRACES-järjestelmässä ja todistuksen malliksi valitaan Rekisteröidyt hevoseläimet, jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitetut, teurastettavaksi tarkoitetut hevoseläimet. Todistuksen tai vakuutuksen tulee seurata hevoseläintä kuljetuksen ajan.

Muut kuin rekisteröidyt hevoseläimet: Muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten mukana on tunnistusasiakirjan lisäksi oltava neuvoston direktiivin 2009/156/EY edellyttämä terveystodistus ja malliksi valitaan Rekisteröidyt hevoseläimet, jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitetut, teurastettavaksi tarkoitetut hevoseläimet. Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävät hevoseläimet tulostaa todistuksen Traces-järjestelmästä lähetyksen mukaan ja samalla todistus on nähtävissä sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Terveystodistus on oltava sekä lähettäjämaan että vastaanottajamaan kielillä, jotka molemmat on oltava leimattu ja ainakin lähettäjämaankielinen terveystodistus eläinlääkärin allekirjoittama. Vaikka vieroittamattomalla varsalla ei tarvitse olla omaa tunnistusasiakirjaa, kun sitä siirretään emänsä kanssa, on sillä oltava terveystodistus, johon se on merkitty muuksi kuin rekisteröidyksi hevoseläimeksi, vaikka emä olisi rekisteröity hevoseläin.

Rekisteröityjen hevoseläinten kilpailumatkat pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa rekisteröityjen hevoseläinten osalta ei vaadita erillistä terveystodistusta edellyttäen, että:

 1. hevoseläin ylittää valtioiden välisen rajan kilpailuun osallistumista varten aikaisintaan viisi päivää ennen kilpailun alkamista ja viimeistään viisi päivää kilpailun päättymisen jälkeen;

 2. hevoseläimen mukana on ennen kilpailua asiakirja, joka osoittaa, että hevoseläin on ilmoitettu kilpailuun;

 3. hevoseläimen mukana on kilpailun jälkeen todistus kilpailuun osallistumisesta;

 4. 3 kohdassa tarkoitettu todistus on kilpailua valvovan eläinlääkärin antama, tai jos kilpailu ei edellytä eläinlääkärin valvontaa, kilpailun ylimmän tuomarin antama;

 5. hevoseläimen mukana on tunnistamisasiakirja (hevospassi); sekä

 6. hevoseläin täyttää lainsäädännön edellyttämät yleiset terveysvaatimukset.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1033/2013 4 ja 8 § ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

2.4. TRACES

Traces-ohjelman mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa:

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.) ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES- järjestelmään. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES – tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu. Sen jälkeen vienti/tuontierän luominen TRACES – ohjelmaan on mahdollista. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.

OSA 3 sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa ja se tulee vain toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Tällä hetkellä Suomessa viranomaisista Traces-ohjelmaa käyttävät kaikki läänineläinlääkärit sekä osa kunnan-/kaupungineläinlääkäreistä.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1033/2013 8 §, MMM asetuksessa 1024/2013 7 §, komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 ja direktiivissä 2009/156/EY

3. Hevoseläinten tunnistaminen

Tunnistusasiakirjan on oltava aina hevoseläimen mukana, myös kuljetuksen aikana. Suomeen ei saa vastaanottaa muusta EU- tai ETA-alueen valtiosta tulevaa hevoseläintä, jolla ei ole tunnistusasiakirjaa (poikkeuksena emänsä mukana kulkeva vieroittamaton varsa). Jos eläimellä ei ole tunnistusasiakirjaa, eläin on palautettava lähtöpaikkaansa. Suomessa ei tällaisen hevoseläimen tunnistamiseen ja tunnistusasiakirjan myöntämiseen voida ryhtyä. Vastavuoroisesti on eläimen omistajan tai haltijan syytä varmistaa muuhun EU- tai ETA-alueen valtioon lähtevän hevoseläimen tunnistusasiakirjan asianmukaisuus, jotta liikkuminen sujuisi vaivattomasti. Kaikilla 1.7.2009 jälkeen tunnistetuilla Suomessa syntyneillä hevoseläimillä on myös oltava asennettuna mikrosiru. Osa jäsenvaltioista sallii myös polttomerkinnän.

Hevoseläimet on tunnistettava asetuksen (EY) N:o 2015/262 vaatimusten mukaisesti.
1.7.2009 – 31.12.2015 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 504/2008 mukaisesti tunnistettujen hevoseläinten tunnistusasiakirjat ovat edelleen kelpoisia. Myös ennen 1.7.2009 syntyneitä hevoseläimiä pidetään asianmukaisesti tunnistettuna, jos niillä on EU- tai ETA-alueen valtion viranomaisen tai viranomaisen hyväksymän rotukantakirjaa pitävän organisaation tai kansainvälisen kilpailu- ja urheiluhevosia hallinnoivan organisaation edustajan myöntämä tunnistusasiakirja asetuksen (EY) N:o 2015/262 artiklan 43 siirtymäsäännöksissä mainituin edellytyksin.

Asiasta säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EY) N:o 2015/262.

4. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Tuojan ja viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,

 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,

 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,

 4. tuonti- tai vientipäivämäärä,

 5. tuonti- tai vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä

 6. tuonnissa, jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 § ja MMM asetuksessa 1024/2013 8 §.

5. Eläinten suojelu kuljetuksissa

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006) ja eläinkuljetusasetuksessa [Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta].

Selvitä ennen eläinten kuljettamista, kuuluuko kuljetuksesi eläinkuljetusasetuksen piiriin eli on kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa ja tarvitsetko näin ollen eläinkuljettajaluvan. Ole tarvittaessa yhteydessä aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin.

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.